Skip to content

Privacy policy

Inleiding

Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de DUODEKA Coöperatie U.A. (KvK 68363974), gevestigd aan de Professor Verbernelaan 60, 5037 AH Tilburg, Nederland, hierna aan te duiden als DUODEKA. DUODEKA is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

DUODEKA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website(s) aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website(s)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om
zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DUODEKA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • DUODEKA analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • DUODEKA volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • DUODEKA verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

DUODEKA neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DUODEKA) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ten behoeve van de verwerking van uw persoonsgegevens worden uw gegevens voor langere tijd bewaard om u gedurende de looptijd van de overeenkomst of bij een verzoek naar informatie, te allen tijde van dienst te kunnen zijn.

 

We zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen of verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden. Om onze overeenkomst met u uit te voeren kan het zijn dat wij dienstverleners inschakelen. Deze dienstverleners zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken zoals overeengekomen met ons en zullen deze gegevens niet gebruiken voor eigen doeleinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DUODEKA gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. DUODEKA gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de websites goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics

DUODEKA maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website(s) gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van DUODEKA bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen (op servers in de Verenigde Staten). Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website(s) gebruikt wordt/worden, om rapporten over de website aan DUODEKA te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. DUODEKA heeft hier geen invloed op. DUODEKA heeft Google geen toestemming gegeven om via DUODEKA verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DUODEKA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. DUODEKA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via hun website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens erg serieus en daarom nemen we passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Mocht u het vermoeden hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik. Meld ons dit dan via [email protected], zodat wij hier direct op kunnen handelen.

Wijzigingen

DUODEKA houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen direct op deze pagina worden doorgevoerd. De laatste wijzigingen dateren van 15 mei 2018.

Contactgegevens

Wanneer u vragen hebt over deze privacyverklaring, of een beroep wil doen op één van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

 

DUODEKA Coöperatie U.A.
Professor Verbernelaan 80
5037 AH Tilburg

 

Telefoon: +31 13 203 2264
E-mail: [email protected]

 

Rik van de Looi is de Functionaris Gegevensbescherming van DUODEKA. Hij is te bereiken via [email protected].